Wiadomości
KONKURS w Mods-Kodi - trzecia edycja
Konkurs

Przyszedł czas na kolejny konkurs na łamach portalu Mods-Kodi.

Zadanie polega na dodaniu poprzez FORMULARZ, zdjęcia o tematyce:

Mój ulubiony sposób na słuchanie muzyki?

Liczymy na kreatywność i ciekawe podejście do tematu. Zdjęcie może przedstawiać chociażby sprzęt, miejsce czy okoliczności w jakich spędzacie czas delektując się ulubionymi rytmami.

Konkurs na Mods-Kodi.pl

Konkurs trwa od 1 do 17 października 2020 roku.

Przewidziane są nagrody dla 3 najlepszych prac. Laureaci mogą wygrać w kolejności:
1. MIEJSCE: dwie sztuki nowych głośników bezprzewodowych Tronsmart Element T6 Mini + premium w portalu Mods-Kodi na cały rok.
2. MIEJSCE: premium na cały rok.
3. MIEJSCE: 100 dni premium.

Sponsorem nagrody głównej jest serwis Geekbuying.com.

Konkurs na Mods-Kodi.pl

Nadesłane prace konkursowe

Wszystkie grafiki nadesłane poprzez formularz będą sprawdzane pod kątem zgodności z tematem i akceptowane przez administratorów portalu.

Można je zobaczyć w tym ALBUMIE.

W razie kłopotów z rozdzielczością grafiki, polecamy skorzystać z bezpłatnych narzędzi do pomniejszania zdjęć, np. Easy Resizer (wielkość pliku do 1 MB i rozdzielczość 1600 px).

 

Więcej o nagrodzie głównej

Marka Tronsmart powstała w 2013 roku w Shenhzen w południowo-wschodnich Chinach i zasłynęła wprowadzeniem na rynek wysokiej jakości akcesoriów do urządzeń mobilnych. Na serię głośników Tronsmart T6 składają się modele różnej wielkości, i co za tym idzie, mocy.

Tronsmart Element T6 Mini to zgrabny i poręczny głośnik bezprzewodowy. Wytrzymała obudowa, odporność na zachlapania i pojemna bateria. Niepozorny sprzęt daje przyjemy dźwięk, a na dodatek można zwiększyć jego głośność poprzez dodanie drugiej sztuki. Dlatego właśnie nagroda to nie jeden, a właśnie dwa małe głośniki. Przy połączeniu TWS otrzymujemy stereo, które możemy rozstawić daleko od siebie. Idealny kompan do zabrania na wycieczkę, ale też miło słucha się go w domu.

Szczegółową recenzję tych głośników przeprowadzaliśmy już na łamach portalu Mods-Kodi.pl.

Tronsmart Element T6 Mini

Nagrodą główną w konkursie są dwie zupełnie nowe, fabrycznie zapakowane sztuki głośników Tronsmart Element T6 Mini w kolorach czarnym oraz czerwonym.

 


Regulamin


§1. ORGANIZATOR I PRZYRZEKAJĄCY NAGRODY

Organizatorem konkursu pod nazwą „Trzecia edycja konkursu Mods-Kodi”, zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Mods-Kodi.pl (zwany dalej „Organizatorem”).
Przyrzekającym nagrody jest serwis Geekbuying.com (zwany dalej „Przyrzekającym Nagrody”). Nagrody dodatkowe pochodzą od Organizatora.

§2. CZAS TRWANIA, TERYTORIUM I SPOSÓB PROWADZENIA KONKURSU

Konkurs jest organizowany w okresie od dnia 1 października 2020 r. do dnia 17 października 2020 r.
Przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu prowadzone jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie: od dnia 1 października 2020 r. od godz. 12:00 do dnia 17 października 2020 r. do godz. 23:59 poprzez oficjalny temat na forum portalu internetowego www.mods-kodi.pl (zwane dalej „Serwisem”).
Rozstrzygnięcie Konkursu, a w szczególności ogłoszenie Laureatów Konkursu, będzie ogłoszone na portalu Mods-Kodi w terminie do dnia 30 października 2020 r.
Za realizację i obsługę Konkursu odpowiedzialny jest Organizator.
Konkurs, prowadzony jest wyłącznie w oparciu o niniejszy Regulamin i powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§3. UCZESTNICY

Uczestnikami Konkursu i Laureatem Nagrody mogą być osoby fizyczne. Uczestnikami mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, (zwane dalej „Uczestnikami”), które odwiedzą Serwis i dokonają prawidłowego zgłoszenia do Konkursu.
Uczestnik musi posiadać konto w portalu Mods-Kodi.
W Konkursie nie mogą brać udziału administratorzy serwisu Mods-Kodi.pl, ani członkowie ich rodzin. Przez „członków rodziny“ rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
Laureatami Konkursu – zwanymi dalej „Laureatami”, są Uczestnicy wskazani w § 6 ust. 2.

§4. ZASADY KONKURSU

Konkurs polega na wykonaniu zdjęcia lub grafiki o tematyce: "Mój ulubiony sposób na słuchanie muzyki?".
Zdjęcie musi nawiązywać do tematu konkursu. Akceptowany format grafiki to JPG, PNG i TIFF.
Wymagana jest rozdzielczość co najmniej 800x600 px.
W Konkursie nie mogą być zgłaszane zdjęcia, które nie należą do uczestnika lub zostały zamieszczone w internecie na innym portalu przed okresem zakończenia konkursu.
Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszej pracy konkursowej, zgodnie z procedurą opisaną w § 6 Regulaminu, z tym że w ocenie prac będą brane pod uwagę:
- Zgodność z tematem Konkursu,
- Jakość, kreatywność, pomysłowość i oryginalność ujęcia tematu.
Prace konkursowe Uczestnik zgłasza do Konkursu przez dodanie zdjęcia do odpowiedniego tematu konkursowego poprzez formulatrz na portalu Mods-Kodi (zwanego dalej „Formularzem”).
Uczestnik może nadesłać więcej niż jedną pracę konkursową, lecz nie więcej niż 3 prace, jednak niezależnie od liczby nadesłanych prac, jeden Uczestnik może być Laureatem tylko jednej nagrody.
Zasady komunikacji Organizatora z Uczestnikami są następujące:
- praca konkursowa poddawana jest weryfikacji przez Organizatora w zakresie zgodności z Regulaminem,
- jeśli praca zostanie odrzucona przez Organizatora jako niezgodna z Regulaminem, do Uczestnika wysyłane jest odpowiednie powiadomienie w formie wiadomości prywatnej lub jako komentarz pod zdjęciem.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu prac konkursowych sprzecznych z Regulaminem, jak też prac, które nie spełniają wymogów merytorycznych zawartych w poszczególnych punktach Regulaminu, są niezwiązane z tematyką lub celem Konkursu.

§5. PRACE KONKURSOWE I PRAWA AUTORSKIE

Uczestnik zgłasza pracę konkursową poprzez Formularz zgodnie z § 4 ust. 5 powyżej.
Zdjęcie nie może w jakikolwiek sposób być opatrzona danymi osobowymi Uczestnika lub jakiejkolwiek innej osoby trzeciej, jak też żadnym znakiem towarowym, ani też stanowić reklamy lub promocji jakiegokolwiek podmiotu innego niż Przyrzekający Nagrody.
Uczestnik oświadcza, iż jego praca nie została i nie będzie zgłoszona w trakcie trwania Konkursu do innego konkursu.
Uczestnik oświadcza, iż jest jedynym twórcą pracy konkursowej, oraz że praca konkursowa nie narusza dóbr osobistych, praw, w szczególności praw autorskich ani pokrewnych osób trzecich, w tym nie zawiera elementów mogących być uznanymi za wulgarne, niemoralne, sprzeczne z dobrymi obyczajami lub promujące alkohol, narkotyki, przemoc lub inne zachowanie sprzeczne z prawem, elementów mogących naruszać ogólnie przyjęte normy, w szczególności obrażać uczucia religijne, stanowić wyraz dyskryminacji, itp.
W przypadku, jeżeli w pracy konkursowej utrwalono wizerunek osoby, Uczestnik niniejszym oświadcza, że dysponuje pisemną zgodą osoby, której wizerunek utrwalono w pracy konkursowej, na rozpowszechnianie przez Organizatora i Przyrzekającego Nagrody wizerunku takiej osoby w ramach pracy konkursowej w czasie nieograniczonym poprzez:
- rozpowszechnianie wizerunku w celach związanych z Konkursem i jego promocją, w tym na stronach wybranych serwisów internetowych, w szczególności w portalu Mods-Kodi.pl;
- wykorzystania wizerunku w reklamie i promocji Organizatora.
Organizator może żądać doręczenia skanu lub oryginału oświadczenia dotyczącego zgody na rozpowszechnienie wizerunku, o którym mowa w ust. 4 powyżej, co będzie warunkiem dalszego uczestniczenia w Konkursie.
Laureat Konkursu, z chwilą zawiadomienia o wygranej w Konkursie, tj. opublikowania listy Laureatów w Serwisie, udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do pracy konkursowej bez ograniczeń terytorialnych, wraz z prawem do sublicencji wraz z prawem do zezwalania wykonywania prawa zależnego, na poniżej wymienionych polach eksploatacji, do dnia zawarcia poniższej umowy pisemnej przeniesienia autorskich praw majątkowych.
Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie zgłoszonych do Konkursu prac konkursowych (w każdej postaci, w tym tekstów/opisów, grafik, zdjęć) przez Organizatora i Przyrzekającego Nagrody na potrzeby Konkursu, na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 10, a w szczególności w Serwisie, wyświetlanie i powielanie pracy w dowolnej technice, na zasadzie nieodpłatnej licencji niewyłącznej, na czas trwania Konkursu, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 10 niniejszego paragrafu. Uczestnik wyraża zgodę, żeby prace konkursowe zamieszczone w Serwisie były rozpowszechniane bez oznaczania imieniem i nazwiskiem Uczestnika. W takiej sytuacji prace konkursowe będą oznaczone nickiem podawanym przez uczestnika w chwili zgłoszenia do Konkursu.
Organizator ma prawo zmniejszenia/skompresowania grafik i fotografii zgłoszonych przez Uczestnika w ramach pracy konkursowej, bez wcześniejszego informowania go o tym fakcie.

§6. WYBÓR NAGRADZANYCH PRAC

Prace konkursowe będą oceniane przez Jury Konkursowe (komisja konkursowa) składające się z administratorów serwisu, zwane dalej „Jury”. Skład Jury może ulec zmianie.
Przy ocenie nagradzanych prac konkursowych Jury kierować się będzie swoim swobodnym uznaniem, biorąc pod uwagę kryterium kreatywności, wrażliwości, pomysłowości i oryginalności, jak również zgodności z tematem Konkursu.
Jury, kierując się kryteriami opisanymi w poprzednim paragrafie, spośród wszystkich prac konkursowych zgłoszonych w poszczególnych kategoriach, wybierze w każdej kategorii jedną najlepszą pracę, której autor będzie Laureatem Pierwszej Nagrody. Decyzja Jury jest ostateczna.
W przypadku, w którym w trakcie wyboru najlepszych prac w Konkursie głosy członków Jury rozłożą się w stosunku 50:50, lub w którym Jury nie będzie mogło podjąć wspólnych decyzji dotyczących wyboru Laureatów rozstrzygający wybór należy do Honorowego Przewodniczącego Jury.
Wyniki Konkursu – wybór Jury – zostaną ogłoszone w Serwisie najpóźniej do dnia: 30 października 2020 r. poprzez zamieszczenie listy prac Laureatów oraz wyboru grafik zgłaszanych przez nich zdjęć.

§7. NAGRODY I ICH PRZEKAZANIE

Nagroda główna w Konkursie jest fundowana przez Przyrzekającego Nagrodę.
Nagrodami w Konkursie są:
Pierwsza Nagroda: zestaw dwóch głośników bezprzewodowych Tronsmart T6 Mini wraz z bezpłatną wysyłką pod adres na terenie Polski. Dodatkowo 356 dni konta premium na serwisie Mods-Kodi.pl
Druga Nagroda: 356 dni konta premium na serwisie Mods-Kodi.pl
Trzecia Nagroda: 100 dni konta premium na serwisie Mods-Kodi.pl
W wiadomości prywatnej w serwisie Mods-Kodi.pl, Organizator prześle Laureatowi prośbę o uzupełnienie danych niezbędnych do wysyłki nagrody, w tym o podanie nazwy konta na portalu Mods-Kodi.
W przypadku, gdy Laureat w ciągu 7 dni kalendarzowych od wysłania wiadomości nie odpowie na powiadomienie o wygranej wskazując pełne dane niezbędne do wysyłki, traci prawo do nagrody. W takiej sytuacji Organizator i Przyrzekający Nagrody zastrzega sobie możliwość przekazania nagrody osobie, której praca zajęła kolejne miejsce według członków Jury. W przypadku, gdy nie uda się skontaktować z kolejnym Laureatem, nagroda zostanie przekazana na rzecz portalu Mods-Kodi.
Nagroda główna zostanie wydana Laureatowi po przesłaniu przez niego danych. Wysyłka odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej.
Przyrzekający Nagrody zastrzega sobie możliwość zmiany nagrody, w przypadku problemów z dostępnością danego produktu. W konsultacji z Organizatorem i po powiadomieniu Laureata, możliwa będzie wysyłka nagrody o zbliżonej wartości i parametrach sprzętowych.
Laureaci Drugiej i Trzeciej Nagrody zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem wiadomości prywatnej. W ciągu 7 dni kalendarzowych muszą udostępnić nazwę swojego konta na portalu Mods-Kodi.pl, w celu przesłania kodu, który przedłuży ważność konta premium na portalu o daną liczbę dni. W przypadku braku odpowiedzi, kody premium zostają na rzecz kolejnych konkursów i akcji promocyjnych organizowanych przez portal Mods-Kodi.
Po uzupełnieniu danych przez Laureatów, Organizator zobowiązuje się na odpowiedź i przesłanie kodów premium w ciągu 14 dni.
Nagrody nie mogą zostać zamienione na ekwiwalent pieniężny.

§8. DANE OSOBOWE

Dane osobowe Uczestników (adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, miejscowość będącą miejscem zamieszkania) będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu.
Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wymagany przez przepisy prawa (przedawnienie roszczeń dotyczących przebiegu Konkursu).
Administrator nie podejmuje automatycznych decyzji w oparciu o profilowanie.
Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Uczestnikowi przysługuje również prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem, korzystając ze wskazanych w regulaminie danych.

§9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Reklamacje Uczestników związane z Konkursem, mogą być składane przez Uczestników Konkursu na następujący adres e-mail Organizatora: konkurs@mods-kodi.pl, w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Konkursu.
Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, nick użytkownika na forum Mods-Kodi, adres mailowy i dokładny adres korespondencyjny Uczestnika oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
Organizator w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji, rozpatrzy zgłoszoną reklamację i poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku pisemnie albo e-mailem – w zależności od tego, w jaki sposób została zgłoszona reklamacja.

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin może ulec zmianie poprzez ogłoszenie nowej treści w Serwisie, o ile zmiana nie będzie naruszała praw nabytych Uczestników i nie będzie wpływała na równość szans wszystkich Uczestników.
Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny.
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu. Dostępny jest w informacji o konkursie na portalu www.mods-kodi.pl

Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | micnor dnia październik 02 2020 22:59:58
Pod linkiem poniżej należy wysyłać grafiki konkursowe
http://mods-kodi....hp?stype=p
w sekcji "album" proszę wybrać - Jak słucham muzyki - konkurs
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Logowanie
Zamknij
Logowanie
Nazwa użytkownika
Hasło

Nie masz jeszcze konta?
Kliknij tutaj żeby się zarejestrować.

Zapomniałeś hasła?
Kliknij tutaj żeby otrzymać nowe.


Aktualne projekty
Aktualnie żadne prace nie są prowadzone.
Szukaj
Ostatnie artykuły
  Havit D006 Computer ...
  Tronsmart Element T2...
  Hakii Travel - głos...
  Hakii Mars - poręcz...
  Savio Platinum TB-P0...
  Instrukcja m-TVGuide
  Tronsmart Element T6...
  Hakii Cheer - wodood...
  Tronsmart Element T6...
  Utorch R9S - lampka ...
Statystyki
Online

Gości: 4
Użytkowników: 0
Statystyki rejestracji

Dzisiaj: 1
Wczoraj: 4
W tym tygodniu: 11
W poprzednim tygodniu: 10
W tym miesiącu: 46
W poprzednim miesiącu: 0
W tym roku: 46

Zarejestrowanych: 29978

Najnowszy: Patryk666

WSPÓŁPRACA
sd-xbmc.org