Ostatnia aktualizacja EPG: Polish - 15 Nov 2019 - 04:11:03   |   Polish.zip - 15 Nov 2019 - 04:11:41   |   Polish_White - 15 Nov 2019 - 04:11:28   |   Polish_White.zip - 15 Nov 2019 - 04:11:48   |   IPTV - 15 Nov 2019 - 03:11:35   |   IPTV.zip - 15 Nov 2019 - 03:11:27   |   Danish - 15 Nov 2019 - 04:11:01   |   Danish.zip - 15 Nov 2019 - 04:11:06   |   English - 15 Nov 2019 - 04:11:02   |   English.zip - 15 Nov 2019 - 04:11:22   |   French - 15 Nov 2019 - 04:11:03   |   French.zip - 15 Nov 2019 - 04:11:16   |   German - 15 Nov 2019 - 04:11:03   |   German.zip - 15 Nov 2019 - 04:11:16   |   Swedish - 15 Nov 2019 - 04:11:02   |   Swedish.zip - 15 Nov 2019 - 04:11:11   |   Croatian - 15 Nov 2019 - 04:11:02   |   Croatian.zip - 15 Nov 2019 - 04:11:10   |   Norwegian - 15 Nov 2019 - 04:11:02   |   Norwegian.zip - 15 Nov 2019 - 04:11:07   |   Serbian - 15 Nov 2019 - 04:11:02   |   Serbian.zip - 15 Nov 2019 - 04:11:10   |   Benelux - 15 Nov 2019 - 04:11:02   |   Benelux.zip - 15 Nov 2019 - 04:11:12   |   Czech - 15 Nov 2019 - 04:11:03   |   Czech.zip - 15 Nov 2019 - 04:11:17   |   US - 04 Nov 2019 - 04:11:03   |   US.zip - 04 Nov 2019 - 04:11:04   |   Italian - 15 Nov 2019 - 04:11:20   |   Italian.zip - 15 Nov 2019 - 04:11:28   |   World - 14 Nov 2019 - 06:11:20   |   World.zip - 14 Nov 2019 - 06:11:19   |   Radio - 15 Nov 2019 - 04:11:01   |   Radio.zip - 15 Nov 2019 - 04:11:02

Wiadomości
KONKURS w Mods-Kodi - druga edycja
Konkurs

Już dziś zapraszamy na nowy konkurs w Mods-Kodi.

W konkursie mogą wziąć udział użytkownicy portalu Mods-Kodi.pl oraz osoby, które polubią oficjalny profil Mods-Kodi na portalu społecznościowym Facebook.

Zadanie konkursowe polega na dodaniu pod wpisem konkursowym na FB, zdjęcia o temacie:

Gdzie i jak oglądam Kodi?

Pokaż nam jaki masz sprzęt i co z nim robisz, aby używanie Kodi sprawiało Ci przyjemność. Czy to kino domowe z Android-Box, czy laptop z głośnikiem bluetooth na świeżym powietrzu, a może smartphone w pociągu - liczy się kreatywność i estetyka zdjęcia.

Konkurs na Mods-Kodi.pl

Konkurs trwa od 12 do 18 sierpnia 2019 roku.

Przewidziane są nagrody dla 3 najlepszych prac. Laureaci mogą wygrać w kolejności:
1. MIEJSCE: Android-Box Mecool KM9 Pro Classic + premium w portalu Mods-Kodi na cały rok.
2. MIEJSCE: premium na cały rok.
3. MIEJSCE: 100 dni premium.

Konkurs na Mods-Kodi.pl

Sponsorem oraz dostawcą nagrody głównej jest serwis Gearbest.com.

Konkurs na Mods-Kodi.pl

 

Więcej o nagrodzie głównej

Firma Mecool znana jest z dobrego podejścia do swoich produktów rynku Android-Box. Produkują urządzenia ze średniej półki, które cieszą się dużą popularnością wśród użytkowników oraz twórców oprogramowania alternatywnego.

Model Mecool KM9 Pro Classic jest dość nowy na rynku. Za mniej niż 200 zł dostajemy urządzenie, które spełni wymagania większości miłośników telewizji internetowej oraz streamingu wideo. Płynne działanie Kodi oraz certyfikat Google dla najnowszego systemu Android TV w wersji 9.0. Sterowani umila prosty pilot radiowy w mikrofonem - wyszukiwanie za pomocą głosu to sama przyjemność.

Wbudowane 2 GB pamięci RAM obecnie wystarcza do większości zadań. Do tego mamy rozsądne minimum pamięci ROM, czyli 16 GB, które łatwo rozszeżymy za pomocą karty pamięci MicroSD. Bardzo wydajny procesor Amlogic S905X2, który pozwala na płynne odtwarzanie materiału w jakości nawet 4K. Do tego wszystkie nowoczesne standard przewodowy Bluetooth 4.0 oraz dostęp do sieci bezprzewodowy lub poprzez wejście RJ45.

Mecool KM9 Pro Classic

Osobiście polecam Mecool KM9 Pro Classic i zapraszam do wzięcia udziału w Naszym konkursie.

 


Regulamin


§1. ORGANIZATOR I PRZYRZEKAJĄCY NAGRODY

   Organizatorem konkursu pod nazwą „Druga edycja konkursu Mods-Kodi”, zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Mods-Kodi.pl (zwany dalej „Organizatorem”).
   Przyrzekającym nagrody jest serwis Gearbest.com (zwany dalej „Przyrzekającym Nagrody”). Nagrody dodatkowe pochodzą od Organizatora.
   Konkurs nie jest organizowany ani współorganizowany, jak również nie jest sponsorowany, ani wspierany przez serwis społecznościowy Facebook lub przez jego operatora i nie jest z serwisem Facebook lub jego operatorem w żaden inny sposób związany.

§2. CZAS TRWANIA, TERYTORIUM I SPOSÓB PROWADZENIA KONKURSU

   Konkurs jest organizowany w okresie od dnia 12 sierpnia 2019 r. do dnia 18 sierpnia 2019 r.
   Przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu prowadzone jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie: od dnia 12 sierpnia 2019 r. od godz. 12:00 do dnia 18 sierpnia 2019 r. do godz. 23:59 poprzez oficjalny profil „Mods-Kodi” i temat konkursowy na portalu Facebook (zwane dalej „Serwisem”).
   Rozstrzygnięcie Konkursu, a w szczególności ogłoszenie Laureatów Konkursu, będzie ogłoszone na portalu Mods-Kodi oraz w serwisie Facebook w terminie do dnia 30 sierpnia 2019 r.
   Za realizację i obsługę Konkursu odpowiedzialny jest Organizator.
   Konkurs, prowadzony jest wyłącznie w oparciu o niniejszy Regulamin i powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§3. UCZESTNICY

   Uczestnikami Konkursu i Laureatem Nagrody mogą być osoby fizyczne. Uczestnikami mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, (zwane dalej „Uczestnikami”), które odwiedzą Serwis i dokonają prawidłowego zgłoszenia do Konkursu.
    Uczestnik musi posiadać konto na portalu Facebook.com oraz jednocześnie być użytkownikiem serwisu Mods-Kodi.pl. Konto w portalu Mods-Kodi, musi być założone przed dodaniem zdjęcia konkursowego, w innym przypadku Organizator może odmówić przyznania nagrody.
   W Konkursie nie mogą brać udziału administratorzy serwisu Mods-Kodi.pl, ani członkowie ich rodzin. Przez „członków rodziny“ rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
   Laureatami Konkursu – zwanymi dalej „Laureatami”, są Uczestnicy wskazani w § 6 ust. 2.

§4. ZASADY KONKURSU

   Konkurs polega na wykonaniu zdjęcia o tematyce: "Gdzie i jak oglądam Kodi?".
   Zdjęcie musi nawiązywać do tematu konkursu. Akceptowany format grafiki to JPG, PNG i TIFF.
   Wymagana jest rozdzielczość co najmniej 800x600 px.
   W Konkursie nie mogą być zgłaszane zdjęcia, które nie należą do uczestnika lub zostały zamieszczone    w internecie na innym portalu przed okresem zakończenia konkursu.
   Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszej pracy konkursowej, zgodnie z procedurą opisaną w § 6 Regulaminu, z tym że w ocenie prac będą brane pod uwagę:
– Zgodność z tematem Konkursu,
– Jakość, kreatywność, pomysłowość i oryginalność ujęcia tematu,
   Prace konkursowe Uczestnik zgłasza do Konkursu przez dodanie zdjęcia pod wpisem konkursowym na oficjalnym profilu Mods-Kodi w serwisie społecznościowym Facebook (zwanego dalej „Formularzem”).
   Uczestnik może nadesłać więcej niż jedną pracę konkursową, lecz nie więcej niż 3 prace, jednak niezależnie od liczby nadesłanych prac, jeden Uczestnik może być Laureatem tylko jednej nagrody.
   Zasady komunikacji Organizatora z Uczestnikami są następujące:
– praca konkursowa poddawana jest weryfikacji przez Organizatora w zakresie zgodności z Regulaminem,
– jeśli praca zostanie odrzucona przez Organizatora jako niezgodna z Regulaminem, do Uczestnika wysyłane jest odpowiednie powiadomienie w formie wiadomości prywatnej lub jako komentarz pod zdjęciem.
   Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu prac konkursowych sprzecznych z Regulaminem, jak też prac, które nie spełniają wymogów merytorycznych zawartych w poszczególnych punktach Regulaminu, są niezwiązane z tematyką lub celem Konkursu.

§5. PRACE KONKURSOWE I PRAWA AUTORSKIE

   Uczestnik zgłasza pracę konkursową poprzez Formularz zgodnie z § 4 ust. 5 powyżej.
   Zdjęcie nie może w jakikolwiek sposób być opatrzona danymi osobowymi Uczestnika lub jakiejkolwiek innej osoby trzeciej, jak też żadnym znakiem towarowym, ani też stanowić reklamy lub promocji jakiegokolwiek podmiotu innego niż Przyrzekający Nagrody.
Uczestnik oświadcza, iż jego praca nie została i nie będzie zgłoszona w trakcie trwania Konkursu do innego konkursu.
   Uczestnik oświadcza, iż jest jedynym twórcą pracy konkursowej, oraz że praca konkursowa nie narusza dóbr osobistych, praw, w szczególności praw autorskich ani pokrewnych osób trzecich, w tym nie zawiera elementów mogących być uznanymi za wulgarne, niemoralne, sprzeczne z dobrymi obyczajami lub promujące alkohol, narkotyki, przemoc lub inne zachowanie sprzeczne z prawem, elementów mogących naruszać ogólnie przyjęte normy, w szczególności obrażać uczucia religijne, stanowić wyraz dyskryminacji, itp.
   W przypadku, jeżeli w pracy konkursowej utrwalono wizerunek osoby, Uczestnik niniejszym oświadcza, że dysponuje pisemną zgodą osoby, której wizerunek utrwalono w pracy konkursowej, na rozpowszechnianie przez Organizatora i Przyrzekającego Nagrody wizerunku takiej osoby w ramach pracy konkursowej w czasie nieograniczonym poprzez:
– rozpowszechnianie wizerunku w celach związanych z Konkursem i jego promocją, w tym na stronach wybranych serwisów internetowych, w szczególności w portalu Mods-Kodi.pl;
– wykorzystania wizerunku w reklamie i promocji Organizatora.
   Organizator może żądać doręczenia skanu lub oryginału oświadczenia dotyczącego zgody na rozpowszechnienie wizerunku, o którym mowa w ust. 4 powyżej, co będzie warunkiem dalszego uczestniczenia w Konkursie.
   Laureaci Konkursu, z chwilą zawiadomienia o wygranej w Konkursie, tj. opublikowania listy Laureatów w Serwisie, udzielają Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do pracy konkursowej bez ograniczeń terytorialnych, wraz z prawem do sublicencji wraz z prawem do zezwalania wykonywania prawa zależnego, na poniżej wymienionych polach eksploatacji, do dnia zawarcia poniższej umowy pisemnej przeniesienia autorskich praw majątkowych.
   Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie zgłoszonych do Konkursu prac konkursowych (w każdej postaci, w tym tekstów/opisów, grafik, zdjęć) przez Organizatora i Przyrzekającego Nagrody na potrzeby Konkursu, na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 10, a w szczególności w Serwisie, wyświetlanie i powielanie pracy w dowolnej technice, na zasadzie nieodpłatnej licencji niewyłącznej, na czas trwania Konkursu, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 10 niniejszego paragrafu. Uczestnik wyraża zgodę, żeby prace konkursowe zamieszczone w Serwisie były rozpowszechniane bez oznaczania imieniem i nazwiskiem Uczestnika. W takiej sytuacji prace konkursowe będą oznaczone nickiem podawanym przez uczestnika w chwili zgłoszenia do Konkursu.
   Organizator ma prawo zmniejszenia/skompresowania grafik i fotografii zgłoszonych przez Uczestnika w ramach pracy konkursowej, bez wcześniejszego informowania go o tym fakcie.

§6. WYBÓR NAGRADZANYCH PRAC

   Prace konkursowe będą oceniane przez Jury Konkursowe (komisja konkursowa) składające się z administratorów serwisu, zwane dalej „Jury”. Skład Jury może ulec zmianie.
   Przy ocenie nagradzanych prac konkursowych Jury kierować się będzie swoim swobodnym uznaniem, biorąc pod uwagę kryterium kreatywności, wrażliwości, pomysłowości i oryginalności, jak również zgodności z tematem Konkursu.
   Jury, kierując się kryteriami opisanymi w ust. 9 powyżej, spośród wszystkich prac konkursowych zgłoszonych w poszczególnych kategoriach, wybierze w każdej kategorii jedną najlepszą pracę, której autor będzie Laureatem Pierwszej Nagrody. Decyzja Jury jest ostateczna.
   W przypadku, w którym w trakcie wyboru najlepszych prac w Konkursie głosy członków Jury rozłożą się w stosunku 50:50, lub w którym Jury nie będzie mogło podjąć wspólnych decyzji dotyczących wyboru Laureatów rozstrzygający wybór należy do Honorowego Przewodniczącego Jury.
   Wyniki Konkursu – wybór Jury – zostaną ogłoszone w Serwisie najpóźniej do dnia: 30 sierpnia 2019 r. poprzez zamieszczenie listy prac Laureatów oraz wyboru grafik zgłaszanych przez nich zdjęć.

§7. NAGRODY I ICH PRZEKAZANIE

   Nagroda główna w Konkursie jest fundowana przez Przyrzekającego Nagrodę.
   Nagrodami w Konkursie są:
Pierwsza Nagroda: urządzenie Android-Box Mecool KM9 Pro Classic wraz z bezpłatną wysyłką pod adres na terenie Polski. Dodatkowo 356 dni konta premium na serwisie Mods-Kodi.pl
Druga Nagroda: 356 dni konta premium na serwisie Mods-Kodi.pl
Trzecia Nagroda: 100 dni konta premium na serwisie Mods-Kodi.pl
   W wiadomości prywatnej na serwisie Facebook.com, Organizator prześle Laureatowi prośbę o uzupełnienie danych niezbędnych do wysyłki nagrody, w tym o podanie nazwy konta na portalu Mods-Kodi.
   W przypadku, gdy Laureat w ciągu 7 dni kalendarzowych od wysłania powiadomienia nie odpowie na powiadomienie o wygranej wskazując pełne dane niezbędne do wysyłki, Organizator prześle Laureatowi dodatkową wiadomość wyznaczając mu dodatkowy 7 dniowy termin do wykonania ww. czynności. W przypadku, jeżeli Laureat nie dochowa również dodatkowego terminu, traci prawo do nagrody. W takiej sytuacji Organizator i Przyrzekający Nagrody zastrzega sobie możliwość przekazania nagrody osobie, której praca zajęła kolejne miejsce według członków Jury. W przypadku, gdy nie uda się skontaktować z trzema kolejnymi Laureatami, nagroda zostanie przekazana na rzecz portalu Mods-Kodi.
   Nagroda główna zostanie wydana Laureatowi po przesłaniu przez niego danych. Wysyłka odbywa się za pośrednictwem serwisu Gearbest.com i realizowana jest z ich magazynu. Organizator nie ma wpływu na czas dostawy oraz nie pokrywa ewentualnych kosztów związanych z opodatkowaniem.
   Przyrzekający Nagrody zastrzega sobie możliwość zmiany nagrody, w przypadku problemów z dostępnością danego produktu. W konsultacji z Organizatorem i po powiadomieniu Laureata, możliwa będzie wysyłka nagrody o zbliżonej wartości i parametrach sprzętowych.
   Laureaci Drugiej i Trzeciej Nagrody zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem wiadomości prywatnej na serwisie Facebook. W ciągu 7 dni kalendarzowych muszą udostępnić nazwę swojego konta na portalu Mods-Kodi.pl, w celu przesłania kodu, który przedłuży ważność konta premium na portalu o daną liczbę dni. Jeżeli w tym czasie nie uda się skontaktować z wygranymi, wysłana zostanie kolejna wiadomość, która wyznaczy dodatkowe 7 dni na odpowiedź z poprawnymi danymi. W przypadku braku odpowiedzi, kody premium zostają na rzecz kolejnych konkursów i akcji promocyjnych organizowanych przez portal Mods-Kodi.
   Po uzupełnieniu danych przez Laureatów, Organizator zobowiązuje się na odpowiedź i przesłanie kodów premium w ciągu 14 dni.
   Nagrody nie mogą zostać zamienione na ekwiwalent pieniężny.

§8. DANE OSOBOWE

   Dane osobowe Uczestników (adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, miejscowość będącą miejscem zamieszkania) będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu.
   Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wymagany przez przepisy prawa (przedawnienie roszczeń dotyczących przebiegu Konkursu).
   Administrator nie podejmuje automatycznych decyzji w oparciu o profilowanie.
   Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Uczestnikowi przysługuje również prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem, korzystając ze wskazanych w regulaminie danych.

§9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

   Reklamacje Uczestników związane z Konkursem, mogą być składane przez Uczestników Konkursu na następujący adres e-mail Organizatora: konkurs@mods-kodi.pl, w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Konkursu.
   Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, nick użytkownika na forum Mods-Kodi, adres mailowy i dokładny adres korespondencyjny Uczestnika oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
   Organizator w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji, rozpatrzy zgłoszoną reklamację i poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku pisemnie albo e-mailem – w zależności od tego, w jaki sposób została zgłoszona reklamacja.

§10. ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI PORTALU FACEBOOK

   Przyrzekający Nagrodę i Organizator zwalniają serwis społecznościowy Facebook oraz jego operatora ze wszelkiej odpowiedzialności za wszelkie roszczenia w szczególności roszczenia Uczestników związane z Konkursem. Wszelkie pytania, komentarze, skargi i reklamacje, jak również wszelkie roszczenia związane z Konkursem, Uczestnik powinien kierować bezpośrednio do Organizatora, w żadnym zaś przypadku do serwisu społecznościowego Facebook lub do jego operatora.

§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   Regulamin może ulec zmianie poprzez ogłoszenie nowej treści w Serwisie, o ile zmiana nie będzie naruszała praw nabytych Uczestników i nie będzie wpływała na równość szans wszystkich Uczestników.
   Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny.
   W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu. Dostępny jest w informacji o konkursie na portalu www.mods-kodi.pl

Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | moras86 dnia sierpień 19 2019 09:08:28
Dziękujemy za udział. Wyniki ogłosimy w przeciągu kilku dni.
#2 | norox dnia sierpień 18 2019 18:06:49
mods-kodi.pl/users/3721782/images/save_20190818_180201_resize_32.jpg
#3 | norox dnia sierpień 18 2019 17:29:58
mods-kodi.pl/users/3721782/images/picsart_08-18-052135_resize_15.jpg
#4 | norox dnia sierpień 18 2019 12:24:54
mods-kodi.pl/users/3721782/images/picsart_08-18-120542_800x600.jpg
#5 | satman dnia sierpień 18 2019 10:26:01
Dziekuje za przyjecie moich zdjec, nie wiem czy to ma znaczenie, ale na 1. zdjęciu jest moja żona, oglądamy mistrzostwa w piłce nożnej, w przyczepie kampingowej gdzies w Holandii. Mamy tu zrobioną na stałe instalację do odbioru internetu: postawioną na dachu antenę z zewnętrznym AP TP-Link 7210, w szafie ukryty switch oraz router wi-fi i kabel poprowadzony do starej Malinki I za 24-calowym monitorem. Pozostałe urządzenia korzystają z wzmocnionego juz, lokalnego wi-fi.
#6 | satman dnia sierpień 18 2019 00:10:47
i.imgur.com/kdsfwoM.jpg

i.imgur.com/ekzWWvE.jpg

i.imgur.com/xBhruUr.jpg
#7 | kakom dnia sierpień 17 2019 22:21:00
mods-kodi.pl/uploads/TQNQBTx_d.jpg
#8 | kakom dnia sierpień 17 2019 18:36:40
mods-kodi.pl/uploads/9uAKfRY-Imgur.jpg
#9 | micnor dnia sierpień 16 2019 23:39:29
szacun Smile
#10 | slaw39 dnia sierpień 16 2019 23:38:44
@micnor, tak. Ciupaga jest pamiątką po rodzicach starszą odemnie, więc ponad pół wieku ma Grin
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Logowanie
Zamknij
Logowanie
Nazwa użytkownika
Hasło

Nie masz jeszcze konta?
Kliknij tutaj żeby się zarejestrować.

Zapomniałeś hasła?
Kliknij tutaj żeby otrzymać nowe.
m-TVGuide
8.1.3
Z dnia 26-08-2019Aktualne projekty
m-TVGuide 8.2.0
Ukończone: 70%

Aktualizacja: 30.06.2019
Szukaj
Najnowsze pliki
  m-TVGuide 7.6.0 1869
  Segos 1278
  Repozytorium Tom 2750
  Podpis Repository 1... 3119
  Mod repository.rami... 4952
Najczęściej pobierane
  repo.mods-kodi 103761
  m-TVGuide 96030
  LIVE TV 90087
  Mrknow - repository... 84740
  Repository SD-XBMC 83011
  Weeb.TV.0.1.4 47172
  script service auto... 21000
  WeebTV 14050
  tv guide 2.0.0 + gu... 13084
  autoexec.zip 9203
Ostatnie artykuły
  Beelink GT-King - pi...
  Mapy m-TVGuide
  Kospet Hope - smartw...
  Teclast A10S - table...
  Instrukcja obsługi
  Porównanie Android-...
  Alfawise BT-200
  Kanały Norweskie
  Kanały Chorwackie
  Ścieżka w główny...
Statystyki
Online

Gości: 6
Użytkowników: 0
Statystyki rejestracji

Dzisiaj: 4
Wczoraj: 4
W tym tygodniu: 27
W poprzednim tygodniu: 28
W tym miesiącu: 75
W poprzednim miesiącu: 103
W tym roku: 1451

Zarejestrowanych: 28790

Najnowszy: n9sgroup

Ostatnio widziani

WSPÓŁPRACA
sd-xbmc.org